راهنمای آواشناسی (IPA)

فونتیک یا آواشناسی شاخه ای از زبان‌شناسی است که به پرداخت و مطالعه صداها می پردازد و بر گفتار و اصوات تمرکز دارد. در آواشناسی مفهوم این کلمات، نظم نوشتاری و یا هر عامل دیگری فراتر از نحوه‌ی تولید و شنیده شدن آنها بی اهمیت است. آواشناسی به طور واضح به واج‌شناسی مرتبط است، که بر نحوه صدایی کلمات در یک زبان معین و نشانه شناسایی متمرکز است. در این بخش روشی را که برای نوشتن آوا و اصوات که در ملفوظ و گفتار تالشی به کار گرفته شده، مشاهده می کنید:

صامت ها

نشانه‌ی آوایی توصیف آوایی معادل فارسی مثال تالشی آوانوشت معادل فارسی
B - b انسدادی، دولبی، واکدار ب بَشتٚه /Baštə/ خودت
Č - č انسدادی سایشی، مرکب، بی واک چ چٚمان /Čəmân/ مال من، از آن من
D - d انسدادی، دندانی، واکدار د دۊز /Düz/ مستقیم، راست
F - f سایشی، لبی دندانی، بیواک ف فَر /Far/ خوب، زیبا
G - g انسدادی، پسکامی، واکدار گ گٚلَه /Gəla/ یک عدد
H - h سایشی، نفسی، بی واک ح، هـ هَشی /Haši/ خورشید
J - j انسدادی سایشی، مرکب، واکدار ج جو /Ju/ جدا
K - k انسدادی، پسکامی، بی واک ک کینَه /Kina/ دختر
L - l کناری، پیشکامی، واکدار ل لیوَه /Liva/ برگ درخت
M - m غنه ای، دولبی، واک دار م مانٚه /Mânə/ من
N - n غنه ای، دندانی، واکدار ن ناوۊز /Nâvüz/ نوروز
P - p انسدادی، دولبی، بی واک پ پَلۊ /Palü/ دستمال
Q - q سایشی، ملازی، واکدار ق قارض /Qârz/ قرض
R - r لرزان، لثوی، واکدار ر رۊژ /Rüž/ روز
S - s سایشی، صفیری، بی واک ث، س، ص سِف /Sef/ سیب
Š - š سایشی، پاشیده، بی واک ش شیت /Šit/ دیوانه
T - t انسدادی، دندانی، بی واک ت، ط تۊنۊکَه /Tünüka/ پیژامه
V - v سایشی، لبی دندانی، واکدار و ووتِه /Vute/ گفتن
X - x سایشی، ملازی، بی واک خ خَروبَه /Xaruba/ خرابه
Y - y نیمه مصوت، میان کامی، واکدار ی یالی /Yâli/ تنها
Z - z سایشی، صفیری، واکدار ذ، ز، ض، ظ زوئَه /Zuˀa/ پسر
Ž - ž سایشی، پاشیده، واکدار ژ ژِن /Žen/ زن
ˀ یا ? سایشی، صفیری، واکدار ء، ع نَعنا /Naˀnâ/ نعنا
Γ - γ سایشی، صفیری، واکدار غ بوغ /Buγ/ باغ

مصوت ها

نشانه‌ی آوایی توصیف آوایی معادل فارسی مثال تالشی آوانوشت معادل فارسی
A - a باز، پیشین، گسترده ــَ اَکَه /Aka/ بریز
E - e نیمه بسته، پیشین، گسترده ــِ اِیلَه /Eyla/ این یکی
I - i بسته، پیشین، گسترده ایـ ایکَرَندَه /Ikaranda/ یک باره و ناگهانی
Ə - ə نیمه باز، پیشین، گسترده ــٚ اٚشْتان /Əštân/ من، خودم
 - â باز، پسین، گرد آ آز /Âz/ من
O - o بسته، پسین، گرد ــُ پُست /Post/ پست
U - u بسته، پسین، گرد او اورَخَه /Uraxa/ تمام شد
Ü - ü بسته، پسین، گرد اۊ اۊئَه /Üˀa/ تخم مرغ